Regulamin - nagroda publiczności

Karty podstawowe

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu „Nagroda Publiczności” (zwany dalej „Konkursem Nagroda Publiczności”) jest Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie (00-467), ul. Jazdów 1, (zwany dalej „Organizatorem”).
 2. Za sprawy organizacyjne Konkursu Nagroda Publiczności, w tym w szczególności: organizację Konkursu Nagroda Publiczności, kwestie techniczne odpowiadają przedstawiciele biura Organizatora (dalej jako „Biuro”).
 3. Konkurs Nagroda Publiczności prowadzony jest w ramach IV edycji festiwalu Teatroteka Fest i polega na wyłonieniu przez głosujących najlepszego spośród wszystkich prezentowanych spektakli.
 4. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu Nagroda Publiczności i określa prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników i Głosujących.

§ 2. CZAS TRWANIA

 1. Konkurs Nagroda Publiczności rozpocznie się i trwać będzie od dnia 6 marca 2020 r. do dnia 8 marca 2020 r. do godziny 18:30
 2. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi 8 marca 2020 r. podczas uroczystej Gali wręczenia nagród.

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE NAGRODA PUBLICZNOŚCI

 1. W Konkursie Nagroda Publiczności mogą brać udział wszystkie spektakle prezentowane podczas IV edycji Festiwalu Teatroteka Fest.

§ 4. GŁOSOWANIE

 1. Konkurs Nagroda Publiczności prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem www.teatroteka.com.pl.
 2. Głosy w Konkursie Nagroda Publiczności może oddawać każdy internauta (zwany dalej „Głosującym”), w okresie trwania Konkursu Nagroda Publiczności.
 3. Głosujący będzie mógł oddać głos tylko raz na jeden wybrany Projekt podczas trwania całego Konkursu.
 4. Zabronione jest: a. używanie mechanizmów masowych głosowań, które zwiększają liczbę głosów, b. tworzenia przez osobę fizyczną odrębnych adresów kont w celu oddania większej ilości głosów.
 5. Wynik głosowania nie podlega reklamacji.
 6. Organizator dołoży starań, aby korzystanie ze strony internetowej było możliwe dla Głosujących z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Organizator nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Głosującego, umożliwi korzystanie z w/w stron internetowych.

§ 5. OBLICZANIE GŁOSÓW

 1. Nagrodę w Konkursie Nagroda Publiczności otrzyma spektakl, który zdobędzie największą liczbę głosów. 2. Nagrodą w Konkursie Nagroda Publiczności jest dyplom wręczany podczas uroczystej Gali, która odbędzie się 8 marca 2020 r. w Warszawie.

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w ramach Konkursu jest Organizator – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres: ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, drogą elektroniczną: e-mail: sekretariat@instytut-teatralny.pl
 3. Dane osobowe Głosujących i Uczestników (oraz osoby fizyczne działające w ich imieniu), będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie wyrażonej przez nich zgody w celu przeprowadzenia Konkursu Nagroda Publiczności i wyłonienia najlepszych Spektakli pokazywanych w ramach III edycji festiwalu Teatroteka Fest (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a). Zgoda dotyczy przetwarzania następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy . Dane osobowe podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie przez Uczestnika (lub osoby fizyczne działające w jego imieniu) i Głosującego lub niewyrażenie przez nich zgody na ich przetwarzanie w celu przeprowadzenia Konkursu Nagroda Publiczności uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie, zarówno jako Uczestnik jak i Głosujący.
 4. Dane osobowe Głosujących i Uczestników Konkursu będą przechowywane przez cały czas trwania Konkursu, do czasu wyłonienia zwycięzców oraz wykonania wszystkich czynności związanych z zakończeniem Konkursu, w tym niezbędnych do dochodzenia lub ustalenia roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami lub w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora.
 5. Dostęp do danych osobowych Uczestników mają: a) Pracownicy Organizatora odpowiedzialni za organizację Konkursu, b) Podmioty współpracujące z Organizatorem, obsługujące systemy informatyczne platformy www.teatroteka.com.pl
 6. Uczestnik i Głosujący mają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych.
 7. Każdemu Uczestnikowi i Głosującemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w każdym przypadku uznania, że doszło do naruszenia jego danych osobowych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator Konkursu Nagroda Publiczności zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana nie może pogarszać praw Uczestników Konkursu Nagroda Publiczności. Każda zmiana będzie miała formę pisemną i będzie publikowana na stronie www.zlotespinacze.pl w postaci stosownych aneksów.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów Konkursu.
 3. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Biuro Festiwalu: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa, e-mail: sekretariat@instytut-teatralny.pl

 

Regulamin w formacie PDF do pobrania.